ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈತರಿಂದ.. ರೈತರಿಗಾಗಿ.. ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ.. ಶುರುವಾಗಿದೆ “ರೈತ ಪ್ರಭುತ್ವ”..!! ಬನ್ನಿ ನೀವೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ..

ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಈ ಅಂಕಣವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿ.. ಬನ್ನಿ ನೀವೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ..!!

Read more